top of page

Centrum pro konstitucionalismus a lidská práva uspělo v evropské soutěži programu Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání, a to získáním projektu Jean Monet Module. Na Právnickou fakultu UK tak vůbec poprvé v  historii přichází projekt Evropské unie, jehož smyslem je především podpořit výuku a výzkum v oblasti evropských studií. Úspěch je o to větší, že modul není udělován pouze v  rámci členských států EU, nýbrž skutečně v  celoevropské konkurenci.

Centrum úspěchu dosáhlo s projektem „Lidská práva v evropském ústavním systému“ (HRECO), jehož jádrem je vytvoření a výuka stejnojmenného povinně volitelného předmětu, který bude vyučován v letním i zimním semestru po dobu minimálně tří let. V  rámci předmětu a řady souvisejících aktivit se studenti UK budou moci dopodrobna seznámit s teorií a praxí ochrany lidských práv v  EU, spojených pochopitelně především s  aplikací  Listiny základních práv EU, tedy s oblastí, jež doposud na Právnické fakultě komplexně vyučována nebyla.

Předmět Lidská práva v evropském ústavním systému I (zimní semestr) bude tematicky zaměřen na obecnější teoretické a systematické otázky spojené s  fungováním ochrany lidských práv v rámci EU. Důraz bude kladen na Listinu základních práv Evropské unie, její vznik, obsah, aplikaci    a vztah k  EÚLP, jakož i na roli jednotlivých orgánů EU, zejm. Soudního dvora Evropské unie, při ochraně lidských práv. Dále pak také na interakci mezi vytvářením lidskoprávních standardů EU a jejich aplikací členskými státy. Znalosti a dovednosti, které si studenti osvojí v zimním semestru, pak uplatní v rámci předmětu Lidská práva v evropském ústavním systému II (letní semestr). Zde bude pozornost věnována aktuálním vybraným problémům ochrany konkrétních práv, a to zejm. ve vztahu k  tzv. zranitelným skupinám osob, jako jsou LGBT+ osoby, migrující osoby, či příslušnici etnické nebo náboženských menšin.

Garantkou předmětů bude prof. Helena Hofmannová, která organizaci a výuku předměte povede spolu s Mgr. Karlem Řepou. Na výuce se též bude podílet řada významných mezinárodně uznávaných osobností právní vědy jako je prof. Christopher McCrudden, prof. Moritz Jesse, prof. Darinka Piqani a prof. Saša Gajin.

Studenti získají nejenom možnost dozvědět se řadu nových znalostí, ale též možnost aktivně rozvíjet své dovednosti. V rámci obou předmětů budou studenti psát esej jako formu zakončení předmětu. Nejlepší eseje pak budou vybrány k publikaci v oficiálním elektronickém sborníku. Výsledky svého bádání studenti budou moci současně představit na závěrečném veřejném workshopu na téma aktuální otázky ochrany lidských práv v  EU.

Centrum věří, že si studenti UK nenechají možnost uniknout zúčastnit se tohoto unikátního projektu. S jeho realizací je počítáno již od následujícího akademického roku (2023/2024); tj. předmět Lidská práva v evropském ústavním systému I. si bude možné zapsat již pro následující zimní semestr. V  současné době připravujeme vlastní webové stránky projektu a brzy vás budeme informovat o dalších aktualitách.

Human Rights in European Constitutional Order I – Jean Monnet Module

bottom of page