top of page

Předmět Lidská práva v evropském ústavním systému II je tematicky zaměřen na fungování konceptu ochrany lidských práv v teorii a praxi evropského konstitucionalismu. Pozornost bude věnována především současnému vývoji evropských lidskoprávních standardů v kontextu vybraných aktuálních problémů ochrany jednotlivých lidských práv, a to zejm. ve vztahu k tzv. zranitelným skupinám osob, jako jsou LGBT+ osoby, migrující osoby, etnické menšiny či náboženské menšiny. Cílem je v konkrétních kontextech využít získané znalosti o fungování Listiny základních práv Evropské unie, jakož i o roli jednotlivých orgánů EU, zejm. Soudního dvora Evropské unie, při ochraně lidských práv.

Forma výuky je strukturována takovým způsobem, aby klasický výklad byl pouze základem pro další aktivitu studentů a pedagogů. Výuka má za cíl poskytnout prostor pro odbornou diskuzi aktuálních problémů spojených s ochranou lidských práv v kontextu EU, a to na půdorysu relevantních odborných texů a právních aktů. Výuka tedy bude vedena způsobem, který umožní rozvíjet nejdůležitější právní kompetence a dovednosti. Diskuze bude též doprovázena průběžným psaním eseje, která je jednou z kontrol studia. S ohledem na výše uvedené je kurz určen především zájemcům o danou problematiku, kteří jsou schopni a ochotni aktivní participace na výuce.

Předmět je vyučován v českém a anglickém jazyce a od studentů je požadována základní znalost ústavního práva, evropského práva a státovědy. Vyučované téma je koncipováno jako dvoj-semestrální, tj. výuka v předmětu Lidská práva v evropském ústavním systému II. navazuje na znalosti, které student získá v rámci kurzu Lidská práva v evropském ústavním systému I. Ačkoliv není absolvování prvního (zimního) semestru stanoveno jako prerekvizita, je doporučeno.

Syllabus of the Course Human Rights in European Constitutional Order II. - Jean Monnet Module 2024/2025 (Summer Semester)

 

18. 3. 2024 – 12:00: Helena Hofmannová (PF UK) – room No. 38 – Intersectionality and Multiple Discrimination in EU Law and Strasbourg Case-law

26. 3. 2024 – 10:00: Karel Řepa (PF UK) – room No. 38 – Equality in Relation to LGBT+ Persons in EU Law and Strasbourg Case-law

 

8. 4. 2024 – 12:00: Darinka Piqani (Leiden Uni) – room No. 412Understanding the Concept of National Identity in the EU Law in the Context of Protection of Minority Languages I.

9. 4. 2024 – 10:00: Darinka Piqani (Leiden Uni) – room No. 38 – Understanding the Concept of National Identity in the EU Law in the Context of Protection of Minority Languages II.

 

15. 4. 2024 – 12:00: Moritz Jesse (Leiden Uni) – room No. 38 – Non-Discrimination and Equal Treatment as Principles of EU Law

16. 4. 2024– 10:00: Moritz Jesse (Leiden Uni) – room No. 412How to Discriminate against a Migrant? Legal Questions of Equality and Differential Treatment

 

23. 4. 2024 – 12:00: Saša Gajin (Union University in Belgrade) – room No. 38 – Single Origin of Equal Liberty: Understanding Human Rights and Prohibition Of Discrimination from Philosophical And Legal Perspectives I.

24. 4. 2024 – 10:00: Saša Gajin (Union University in Belgrade) – room No. 117Single Origin of Equal Liberty: Understanding Human Rights and Prohibition Of Discrimination from Philosophical And Legal Perspectives II.

 

29. 4. 2024 – 12:00: Christopher McCrudden (Michigan Uni) – room No. 38 – Human Dignity in Theory, in Practice, and in Law I.

30. 4. 2024 – 16:00: Christopher McCrudden (Michigan Uni) – room No. 38 – Human Dignity in Theory, in Practice, and in Law II.

6. 5. 2024 – 10:00: JUDr. Jan Grinc, Ph.D. (Kancelář Senátu Parlamentu ČR, PF UK) - místnost č. 38 - Migrační pakt EU z pohledu práva a politiky

7. 5. 2024 – 10:00: JUDr. Martin Rozumek (ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům) – místnost č. 38 - Migrační pakt EU z pohledu aplikační praxe

Human Rights in European Constitutional Order III – Jean Monnet Module

bottom of page