top of page
  • Obrázek autoraCHR

Senát přijal usnesení k situaci v Ujgurské oblasti Xinjiang! 

Dne 17. dubna 2024 se uskutečnila 23. schůze Senátu Parlamentu ČR, během které bylo přijato usnesení Senátu k situaci v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. V usnesení Senát zejména „odsuzuje porušování lidských práv Ujgurů a dalších etnických a náboženských komunit ze strany stranických a státních orgánů Čínské lidové republiky“, konstatuje, že se vláda zavázala k revizi česko-čínských vztahů, a oceňuje dlouhodobé řešení tohoto problému ze strany vlády České republiky nejen na národní úrovni, ale i na úrovni OSN. Senát v rámci usnesení navíc vyzývá vládu ČR, aby „podpořila v rámci Rady OSN pro lidská práva a ve vztahu k úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva vyšetřování stavu lidských práv Ujgurů v ČLR“, „podpořila na půdě orgánů EU přijetí nařízení Evropské unie o zákazu výrobků a služeb pocházejících z nucené práce na evropském trhu a podpořila jeho důsledné vymáhání“ a aby byl rozšířen na základě dostupných informací sankční seznam EU o osoby podílející se na represích ujgurského obyvatelstva, v případě neúspěchu na evropské úrovni alespoň jejich zařazení na vnitrostátní sankční seznam. Na závěr Senát vyzývá vládu ČR, aby „využila svého oprávnění podat podnět k výboru OSN pro odstranění všech forem rasové diskriminace a využila svého oprávnění podat stížnost“. 

Předseda výboru a navrhovatel předmětného bodu Pavel Fisher se po přednesení návrhu ujal slova, během kterého mimo jiné odkazoval na veřejné slyšení na téma Nucená práce a násilná asimilace v ujgurské oblasti, které se konalo 20. října 2023 a kterého se mimo jiné účastnily studentky PF UK (Sára Eva Neničková, Lenka Hanušová, Magdaléna Milbachová a Helena Šmolková), jakožto autorky policy paperu Doporučení orgánům veřejné moci ve věci zločinů proti lidskosti a genocidy Ujgurů v Čínské lidové republice. Ty za pomoci členů Centra pro konstitucionalismus a lidská práva (prof. Helena Hofmannová a Mgr. Karel Řepa, Ph.D.) vypracovaly seznam doporučení, z nichž některá si našla cestu i do předmětného usnesení Senátu. 

Předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer uvedl ve svém plenárním projevu následující motivy pro přijetí usnesení: „Protože na tom veřejném slyšení, které jsme měli možnost tady v Senátu organizovat [...] zazněla naprosto neuvěřitelná svědectví. Například systematická represe s cílem nuceně asimilovat menšiny, které jsou nepohodlné režimu, představuje v případě Ujgurů nucené sterilizace žen, nucené potraty, nucené sňatky, dokonce zorganizované znásilňování ujgurských žen ve velkém, protože jsou k nim do domácností nastěhováni političtí důvěrníci z Pekingu. Rodiny jsou násilím rozdělovány s cílem přerušit kontakty mezi příbuznými, a to doma, ale také v zahraničí. Někteří, kteří žijí už roky v exilu, nám s dojetím vyprávěli, jak se třeba o smrti svých nejbližších, svých rodičů, dozvěděli s několikaletým zpožděním prostě proto, že se režim postaral o to, aby tady nebyl jakýkoliv kontakt. Ale konstatujeme i nucené odebírání dětí rodičům, z těchto dětí stovky tisíc už byly poslány na převýchovu do internátních škol, dětských domovů, cizích rodin. Konstatujeme také na základě těchto osobních svědectví, která tady také zazněla v Praze, v Senátu, v tomto sále, masové věznění bez řádného soudního procesu, svévolné zatýkání jenom na základě např. fyziognomie obličeje bez možnosti obhajoby. Státní moc zkrátka systematicky usiluje o to přerušit tradice, náboženské zvyky, kulturu, historické dědictví, zkrátka měnit násilím identitu v této Ujgurské autonomní oblasti“. 

Věříme, že usnesení bylo přijato též v návaznosti na veřejné slyšení v říjnu minulého roku, v reakci na svědectví a v reakci na policy paper Centra pro konstitucionalismus a lidská práva.  

Usnesení bylo přijato 60 senátorkami a senátory, přičemž nikdo z přítomných nebyl proti. Je pozitivním signálem, že na této problematice a na nutnosti jejího řešení panuje široká politický shoda a my doufáme, že je předzvěstí dalších konkrétních kroků ze strany vlády ČR a další relevantních orgánů veřejné moci. Celé znění usnesení:

1. Senát Parlamentu České republiky na základě veřejného slyšení, které pořádal výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 20. října 2023 na téma nucená práce a násilná asimilace v Ujgurské oblasti 

I. odsuzuje porušování lidských práv Ujgurů a dalších příslušníků etnických nebo náboženských komunit ze strany stranických a státních orgánů Čínské lidové republiky, 

II. konstatuje, že vláda ve svém programovém prohlášení se zavázala provést revizi vztahů České republiky s Čínou a přihlásila se k ochraně lidských práv a demokracie, přičemž podporu lidských práv a demokracie označila za morálně správnou a pro náš stát výhodnou; zavázala se přitom k obnově tradice havlovské zahraniční politiky 

III. oceňuje, že se vláda České republiky dlouhodobě věnuje v rámci Rady OSN pro lidská práva a na dalších fórech OSN tématu dodržování lidských práv v ČLR včetně Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. 

2. Senát vyzývá vládu ČR, aby 

I. podpořila v rámci Rady OSN pro lidská práva a ve vztahu k úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva vyšetřování stavu lidských práv Ujgurů v ČLR s důrazem na zkoumání naplnění skutkových podstat zločinů proti lidskosti, které mohou podle zprávy vysoké komisařky OSN pro lidská práva z roku 2022 být nadále páchány. 

II. podpořila, aby vysoký komisař Volker Türk pokračoval ve vyšetřování porušování lidských práv Ujgurů v ČLR, aby o postupu svého vyšetřování informoval radu pro lidská práva, aby v úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva vznikl mechanismus umožňující zkoumat naplnění skutkových podstat zločinů proti lidskosti, 

III. podpořila na půdě orgánů EU přijetí nařízení Evropské unie o zákazu výrobků a služeb pocházejících z nucené práce na evropském trhu a podpořila jeho důsledné vymáhání ve vztahu k výrobkům a službám pocházejícím z ČLR, k jejichž výrobě nebo poskytování je využívána nucená práce Ujgurů nebo dalších etnik v Čínské lidové republice, 

IV. podpořila na půdě příslušných orgánů Evropské unie zařazení všech fyzických a právnických osob ČLR, které se podílejí na represích ujgurského obyvatelstva a dalších menšin a na nucené práci, na sankční seznam EU; a v případě neúspěchu při přijetí tohoto opatření, aby využila při splnění příslušných podmínek vnitrostátních sankčních mechanismů za účelem dosažení výše zmíněného cíle na území České republiky, 

V. nadále chránila a posilovala instituce pro ochranu lidských práv, které musí čelit soustavnému úsilí o oslabování ze strany některých stálých členů Rady bezpečnosti OSN, včetně Čínské lidové republiky, 

VI. využila svého oprávnění podat podnět k výboru OSN pro odstranění všech forem rasové diskriminace a využila svého oprávnění podat stížnost. 

Za další se zavazujeme my, jako Senát Parlamentu České republiky, podpořit vládu České republiky při implementaci kroků uvedených v bodě IV a po vlastní linii je také prosazovat směrem k Evropskému parlamentu, dalším institucím Evropské unie a parlamentům ostatních členských států EU. 

Nakonec pověřujeme předsedu Senátu Parlamentu České republiky, aby o tomto usnesení informoval předsedu vlády České republiky.

 

コメント


bottom of page