top of page
  • CHR

Workshop na téma Romský jazyk, přístup ke vzdělání a etnická neutralita práva

V pátek 15. 12. 2023 CHR uspořádalo na půdě PF UK workshop ve spolupráci s romisty z Katedry středoevropských studií FF UK. V první části vystoupil dr. Pavel Kubaník z ÚESEBS FF UK, jehož hlavním tématem byla prezentace jeho dlouholetého výzkumu v oblasti interakce mezi romským jazykem a vzdělávacím systémem České republiky. V této části přednášky tak zazněla řada informací o užívání romského jazyka, jak obecně, tak v rámci vzdělávací soustavy, o důvodech, které vedou k vytěsňování romského jazyka, o  postojích pedagogů k používání romštiny, jakož i o řadě dalších souvisejících otázek. Člen CHR dr. Pavel Uhl přispěl koreferátem zaměřeným primárně na otázku přístupu k procesním prostředkům ochrany základních práv ze strany příslušníků etnických menšin. Zabýval se též judikaturu ESLP a vnitrostátního soudnictví v této oblasti a vše zasadil do velmi specifického kontextu fungování vzdělávacího systému České republiky. 

Následná diskuze se věnovala efektivitě českého antidiskriminačního práva, roli české školní inspekce a obecným otázkám postoji společnosti k postavení romské menšiny. Diskuse byla plodná, podnětná a vzešly z ní zajímavé návrhy změn školského systému, které by mohly vést k zlepšení situace romských dětí.

Děkujeme řečníkům za jejich příspěvky a prof. Heleně Hofmannové za moderování této velmi přínosné přednášky. Stejně tak děkujeme posluchačům a účastníkům diskuze a doufáme, že se brzy zase setkáme!


bottom of page