top of page

Tým Centra

Členové centra

prof. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.

Vedoucí centra

Helena Hofmannová je profesorkou ústavního práva a státovědy na katedře ústavního práva PF UK. Pracuje také jako asistentka ústavního soudce. V letech 2012 – 2016 byla členkou Poradního výboru

k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin Rady Evropy. V současně době je členkou Evropské komise proti Rasismu a netoleranci Rady Evropy.

Profesorka Hofmannová působila na řadě zahraničních univerzit (USA, Holandsko, Filipíny). Publikovala řadu prací věnovaných ochraně lidských práv, postavení menšin a marginalizovaných skupin, rovnosti a zákazu diskriminace a otázkám současného pojetí ústavní demokracie. Je autorkou publikace Zákonné bezpráví. Židé v Protektorátu Čechy a Morava (Auditorium 2011), Útěk před demokracií (Auditorium 2020); spoluautorkou knihy Menšiny a právo v ČR (Auditorium 2009), Občanská a lidská práva v současné době (Auditorium 2015), Lidská práva za mřížemi (Auditorium 2021). Je také autorkou a spoluautorkou příspěvků věnovaných vztahu lidských práv a politického režimu včetně příspěvku do M. Jesseho European Societies, Migration and the Law, The „Others“ amongst „US“ (Cambridge University Press, 2021).

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Karel Řepa je v současnosti odborným asistentem na Katedře ústavního práva PF UK a členem Centra pro konstitucionalismus a lidská práva. V letech 2019-2022 působil též jako legislativec Legislativního odboru Kanceláře Senátu Parlamentu České Republiky pro oblast pracovního a ústavního práva.

Ve své odborné činnosti se věnuje zejména problematice ústavní teorie a lidských práv, a to jak z pohledu mezinárodního, tak vnitrostátního. V oblasti lidských práv je autorem zejména publikace Lidská práva za mřížemi (Auditorium 2021) či disertační práce věnující se problematice náboženské svobody. V průběhu svého magisterského a doktorského studia na PF UK působil též v rámci zahraničních pobytů na Tel Aviv University, Izrael a Freie Universität, Německo. 

prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.

Kristina Koldinská je profesorkou sociálního zabezpečení a pracovního práva na PF UK. Od roku 1997 působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, kde vyučuje právo sociálního zabezpečení a pracovní právo a garantuje a vede předměty o diskriminaci a migraci, které souvisejí se sociálním právem. Rozsáhle publikuje v České republice i v zahraničí, v různých zahraničních nakladatelstvích a právních revue. Mezi její výzkumné oblasti patří genderová rovnost a diskriminace, sociální právo EU, koordinace sociálního zabezpečení, sociální pomoc. Je členkou “Europen network of legal experts in gender and non-discrimination" a “MoveS network” (Free movement and coordination of social security), což jsou dlouhodobé projekty vedené prestižními evropskými univerzitami a financované Komisí EU. 

pavel-uhl-1.jpg

Studoval právo a politologii. Nyní je odborný asistent na pražské katedře ústavního práva, advokát v Praze a politolog všude. Ve své právní praxi se zaměřuje trochu více na otázky veřejného a ústavního práva, popřípadě na otázky jakéhokoliv práva se společenským přesahem. Často spolupracuje s nevládními organizacemi a neformálními aktivistickými skupinami. Občas se účastní volebních pozorovatelských misí OBSE a EU.

Zdeněk Kühn je profesorem teorie práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a soudcem Nejvyššího správního soudu. Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy (JUDr., Ph. D.), a právnické fakulty University of Michigan (LL.M., S. J. D.). Ve své obsáhlé publikační činnosti se zaměřuje na otázky právní argumentace a na oblast ústavního a veřejného práva. Přednáší na řadě zahraničních právnických fakult, jeho práce vyšly anglicky, rusky, čínsky i arabsky. 

prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková , Ph.D., E.MA. 

Prof. Veronika Bílková je vedoucí Centra mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů a vyučující katedry mezinárodního práva Právnické fakulty UK v Praze. Je také zástupkyní ČR v Evropské komisi pro demokracii prostřednictvím práva Rady Evropy (Benátská komise), členkou správní Rady Agentury základních práv EU, víceprezidentskou Evropské společnosti pro mezinárodní právo a předsedkyní Výboru pro lidská práva starších lidí při Radě vlády pro lidská práva. Zabývá se mezinárodním právem, lidskými právy a mezinárodní bezpečností.  

jakub foto.jpg

Jakub Tomšej vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde nyní působí jako odborný asistent se zaměřením na pracovní, antidiskriminační a sociální právo. Praktické zkušenosti s pracovním právem získával a získává jako advokát, podnikový právník nebo poradce neziskové organizace. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací (např. praktický komentář k antidiskriminačnímu zákonu nebo monogramie Pracovnělékařské služby, Zaměstnávání cizinců v Česká republice a Diskriminace na pracovišti). Zastupuje Českou republiku v European equality law network a v několika akademických fórech. Kromě komerční právnické činnosti se pravidelně věnuje i poskytování bezplatných právních služeb.

Vladimír Pelc je docentem na Katedře trestního práva PF UK a společníkem advokátní kanceláře Forejtová | Pelc | Partners s.r.o., kde se zaměřuje především na obhajobu v trestních věcech a právní pomoc obětem trestných činů. Od roku 2017 působí v redakční radě časopisu Kriminalistika a od roku 2019 v redakční radě časopisu Acta Universitatis Carolinae Iuridica. Dále spolupracuje jako recenzent s časopisy The Lawyer Quarterly a Kriminalistický sborník. 

IMG_6808.jpg
Mgr. Jakub Drahorád

Kuba je od ročníku 2023/24 doktorandem na Katedře ústavního práva, disertaci píše se zaměřením na práva osob nedobrovolně hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách, během magisterského studia se ale zabýval i právy vazebně stíhaných, vězňů a dětí ohrožených domácím násilím. V minulosti absolvoval stáže v Centru pro lidská práva a demokracii, v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP a v Asociaci pro mezinárodní otázky. Kromě práv vystudoval i Mezinárodní teritoriální studia na FSV UK.

399793594_1413268602944645_996755503027316712_n.jpg
Sára Eva Neničková

Sára studuje třetí ročník magisterského studia PF UK. Na střední škole se věnovala debatě pod Slovenskou debatní asociací a podílela se na vedení vlastního debatního klubu. Ve svém volném čase se zajímá o genderovou rovnost, rasovou diskriminaci, práva menšin a udržitelnou módu. Jejím hlavním snem je stát se političkou, a přispět tak ke změně společnosti. Mimo jiné se zúčastnila letní školy organizovanou University of Leiden zaměřenou na mezinárodněprávní ochranu LGBTQ+ komunity. Je jednou z autorek Policy paperu na pomoc ujgurské menšině, a aktuálně je hlavní editorkou Studentského blogu CHR.

398442670_825311989603612_6545836350487515648_n.jpg

Jan Forejtar studuje magisterské studium na PF UK. V rámci svého dosavadního studia se zaměřuje převážně na oblast lidských práv, a to jak v tuzemsku, tak zahraničí. V průběhu studia absolvoval stáž na Ústavním soudě a u vládního zmocněnce pro zastupování ČR před SDEU. Zároveň působí v advokátní kanceláři jako právní asistent. 

IMG_6650.jpeg
Magdaléna Milbachová

Majda je studentkou 3. ročníku magisterského studia. Ačkoliv v tuto chvíli ještě neví, co by po dostudování chtěla dělat, či jaká oblast práva je jí nejbližší, lidská práva ji vlastně docela lákají. V současné době absolvuje praxe v Poradně pro občanství/občanská a lidská práva. Je také spoluautorkou Policy paperu adresovaného orgánům veřejné moci vztahující se ke zločinům páchaných na ujgurské menšině v Číně, a je editorkou Studentského blogu CHR.

bottom of page