top of page
JMM.1.jpeg

Jean Monnet Module

Projekt „Lidská práva v evropském ústavním pořádku“ představuje inovativní krok směrem k posílení povědomí o lidských právech a evropském právu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Cílem projektu je vytvořit 40hodinový kurz v anglickém jazyce, který se zaměří na hlubší zkoumání ochrany lidských práv v rámci Evropské unie. Účastníci kurzu se seznámí s klíčovými dokumenty, jako je Listina základních práv Evropské unie, a porozumí roli Evropského soudního dvora v této oblasti.

Jedním z hlavních prvků kurzu je zaměření na ochranu zranitelných skupin, včetně LGBT+ komunity, migrantů, etnických menšin a náboženských menšin. Kurz nabídne teoretické poznatky i praktické dovednosti v oblasti evropského práva týkajícího se lidských práv. Dále poskytne platformu pro otevřený dialog mezi studenty, učiteli a širokou veřejností o důležitosti ochrany lidských práv v rámci EU. 

 

Projekt rovněž zahrnuje sérii kulatých stolů, které budou sloužit jako fórum pro prezentaci výsledků výzkumu studentů a pro aktivní diskuzi mezi účastníky. Nejlepší práce studentů budou publikovány v elektronické formě, což umožní šíření jejich poznatků širšímu publiku.

Celkově si projekt klade za cíl šířit povědomí o standardech lidských práv v EU a podporovat aktivní dialog mezi akademickou sférou a společností. Tímto způsobem navazuje na historickou tradici studia evropského ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a přispívá k bohatství intelektuálního diskurzu v této oblasti.

*více ke kurzu a jednotlivým přednáškám*

bottom of page