top of page

Vědecký seminář z konstitucionalismu a lidských práv

Vědecký seminář nabízí studentům zejména PF UK prostor analyzovat a diskutovat aktuální lidskoprávní témata, která se mohou dotýkat jednotlivých specifických problémů konkrétních lidských práv, jakož i mohou mít přesahy do obecné teorie konstitucionalismu. Jádrem předmětu je činnost studentů, kteří prostřednictvím krátké prezentace představí vybrané téma, půdorys lidskoprávního či ústavněteoretického problému    a jeho možná řešení. Následující diskuse pak slouží k testování předložených tezí.

Student se v rámci vědeckého semináře seznámí s řadou dílčích problémů v oblasti lidských práv a ústavní teorie, a to do značného detailu vzhledem k dílčímu zaměření každého ze seminářů. Získá tak přehled o aktuální problematice způsobem, který mu umožní rozvíjet nejdůležitější právní kompetence a dovednosti. Jedná se především o schopnost identifikovat základní problémy daného diskursu, pracovat s relevantními prameny, analyzovat strukturu konkrétního problému a nabídnout jeho řešení na základě konstrukce kritických argumentů.

Studenti mohou zvolit jednu z následujících koncepcí svého příspěvku:

  • Představit téma, kterému se dlouhodoběji věnují v rámci své vědecké činnosti (např. práce SVOČ, diplomová práce, rigorózní práce, disertační práce);

  • Představit aktuální téma podle svého výběru a po konzultaci s garantem předmětu (např. téma související s aktuální judikaturou, aktuální odbornou publikací);

  • Představit aktuální téma na základě doporučené judikatury a odborné literatury, která bude studentům poskytnuta na začátku semestru.

Základní teze příspěvku student rozešle alespoň dva dny před setkáním, aby umožnil ostatním účastníkům aktivní účast na diskusi.

Vědecký seminář NENÍ v letním semestru AR 2023/2024 vyučován.

Témata vědeckého semináře v zimním semestru AR 2023/2024:

Lucie Toušková, Klára Piegzová, Ema Srnková, Denisa Karásková: Segregace ve vzdělávání

Čeněk Mědílek, Miroslav Semerád, Vadym Tenkach: Církev a vybrané kapitoly z lidských práv (Istanbulská úmluva, eutanázie)

Aleš Fajstaver: Odborové organizace a právo na uspokojivé pracovní podmínky

Jan Jakub Verner, Tereza Emilie Vernerová, Marek Kóňa, Lucie Krohová: Genderové stereotypy a rovnost mužů a žen

Karolína Bláhová, Ondřej Kaška: Genderově podmíněné násilí ve světle debaty o ratifikaci Úmluvy proti násilí

Ondřej Kaška, Sára Eva Neničková, Dominika Šrámková: LGBT práva

bottom of page