top of page

Vědecký seminář z konstitucionalismu a lidských práv

Vědecký seminář nabízí studentům zejména PF UK prostor analyzovat a diskutovat aktuální lidskoprávní témata, která se mohou dotýkat jednotlivých specifických problémů konkrétních lidských práv, jakož i mohou mít přesahy do obecné teorie konstitucionalismu. Jádrem předmětu je činnost studentů, kteří prostřednictvím krátké prezentace představí vybrané téma, půdorys lidskoprávního či ústavněteoretického problému    a jeho možná řešení. Následující diskuse pak slouží k testování předložených tezí.

Student se v rámci vědeckého semináře seznámí s řadou dílčích problémů v oblasti lidských práv a ústavní teorie, a to do značného detailu vzhledem k dílčímu zaměření každého ze seminářů. Získá tak přehled o aktuální problematice způsobem, který mu umožní rozvíjet nejdůležitější právní kompetence a dovednosti. Jedná se především o schopnost identifikovat základní problémy daného diskursu, pracovat s relevantními prameny, analyzovat strukturu konkrétního problému a nabídnout jeho řešení na základě konstrukce kritických argumentů.

Studenti mohou zvolit jednu z následujících koncepcí svého příspěvku:

  • Představit téma, kterému se dlouhodoběji věnují v rámci své vědecké činnosti (např. práce SVOČ, diplomová práce, rigorózní práce, disertační práce);

  • Představit aktuální téma podle svého výběru a po konzultaci s garantem předmětu (např. téma související s aktuální judikaturou, aktuální odbornou publikací);

  • Představit aktuální téma na základě doporučené judikatury a odborné literatury, která bude studentům poskytnuta na začátku semestru.

Základní teze příspěvku student rozešle alespoň dva dny před setkáním, aby umožnil ostatním účastníkům aktivní účast na diskusi.

Vědecký seminář se koná v pondělí ve 12:00, ZS 2023, místnost č. 015.1 (podzemní podlaží) - Účastníci z řad veřejnosti jsou vítání.

Program přednášek pro akademický rok 2023/2024

23. 10. 2023 - Segregace ve vzdělávání: Lucie Toušková, Klára Piegzová, Ema Srnková, Denisa Karásková

30. 10. 2023 - přednáška odpadá

6. 11. 2023 - Církev a vybrané kapitoly z lidských práv (Istanbulská úmluva, eutanázie): Čeněk Mědílek, Miroslav Semerád, Vadym Tenkach

13. 11. 2023 - Odborové organizace a právo na uspokojivé pracovní podmínky: Aleš Fajstaver

20. 11. 2023 - Genderové stereotypy a rovnost mužů a žen: Jan Jakub Verner, Tereza Emilie Vernerová, Marek Kóňa, Lucie Krohová

4. 12. 2023 - Genderově podmíněné násilí ve světle debaty o ratifikaci Úmluvy proti násilí: Karolína Bláhová, Ondřej Kaška

18. 12. 2023 - LGBT práva: Ondřej Kaška, Sára Eva Neničková, Dominika Šrámková

bottom of page